دست فلک ز کارم وقتی گره گشاید

               کز یکدگر گشائی زلف گره گشا را