افسوس که نمیشه اون جوری که میخوایم زندگی کنیم. وقتی به گذشته ها فکر میکنم میبینم خیلی از عمرم تلف شده... خیلی سخته... حس عجیبیه. مثل اینکه تو یه ثانیه ده سال از عمر آدم بگذره. نمیدونم... خیلی بده دوست ندارم در موردش فکر کنم.اصلا.
 اما باز به حرفهای هدایت می رسم و اشعار خیام. افسوس که...