من  دارم  میرم  یه  جای بد.  خوشحال  نشین  چون  زود بر  می  گردم.  الان زیاد  وقت  ندارم.

گل  شبدر  چه کم از  لاله قرمز دارد؟
تا  خرزهره هست  زندگی  باید کرد.

خوب دیگه...
یا حق.