هی... چی بگم؟ دل منم گرفته.. اما درد دل من که مهم نیست... پس چرا دارم میگم؟ واقعا که همه چیز زندگی مسخره و پوچه...  دلم می خواست امشب با یکی حرف بزنم...اما هیچ کس نیست که به حرفام گوش کنه. دلم می خواد برم تا ستاره ها و بازم دورتر...