نازنین
.
.
.
هر کس که روزی یار بود
اینجا مرا تنها گذاشت
اینجا مرا تنها گذاشت
.
.
.