چقدر همه چیز مبهمه. آدما، زندگی..  همه چیز. منم دیگه بریدم.