سلام
کلی وقت بود که نیومده بودم. شرمنده. البته من که خواننده ندارم ولی خوب اون دو سه نفرم که میان بی خودی وقتشونو تلف نکنن... اینجا هم مثل خودم شده... درب وداغون شده. تار عنکبوت گرفته...
بی خیال. تموم میشه... اینجا یه روزی از بین میره. منم یه روزی راحت میشم. و بعدش... دیگه هیچی نیست. هیچی. فکرشو بکنین... چقدر کیف داره.