اینقدر فکرای جورواجور تو کلم وول می خوره که نمیدونم کدومشو بگم.