سلام. من قرار نبود امروز اینجا باشم. قرار بود اونجا نباشم. اما تو این هوای سرد که من حسابی سرما خورده اینجاس. یعنی خدا خواست، من جیم شده. حالا  دماغم شده مثل اون ساندویچ که فیشارش میدی هی اون سس زهرماری ازش میچکه. حتی از پیتزا هم بدتره. عوضش امروز میرم پیش استادم که خیلی دوسش داره. چرا؟ چون جیم شدن از همه چیز مهمه. حالا دیگه من میخواد بره استراحت کنه. شما ها هم همه برید کشاورزی.