پائیز، پائیز، پائیز
چه سبک بود پائیز
پائیز در برگها گم بود
در پائیز برگها به خانه ما آمدند
آشوب برگ بود، پائیز بود
سرگردان به کنار پائیز رسیدم
چهره ها در پائیز در برگ گم بود
در پائیز کوچک من درختان فقط یک برگ داشتند
بر گوشه آسمان برگها بودند
صبح برگ بود، پائیز بود
تو در پائیز به خانه ما مهمان بودی
برگها آشفته به سوی دریا رفتند
برگهای پائیز به سوی زمستان رفتند
پائیز به پایان بود