۴۰۴

آخرش در خانه اجاره ایم با گاز خودکشی می کنم... و تو خطای ۴۰۴ میگیری.