هرکس که مرا شناخت ز همراهی ام رمید

                       نشناخته است سایه هنوزم که با من است