ای کاش تو این دنیای وحشی پر وحشت یه جایی حتی به اندازه ۱ متر برای پناه بردن پیدا می شد.