من از این دنیا چی میخوامدو تا صندلی چوبی
که من و تو رو بنشونه
واسه ی گفتن خوبی