حسابی گیج ام
دارم بالا میارم
سرم درد میکنه
تو فضا معلق ام
تو سیاهی رها شدم
حال هیچ کاری ندارم
از آینه بدم میاد
از این لحظه بدم میاد
از تو هم بدم میاد
از خودمم همینطور
از پس فردا هم بدم میاد
از فردای پس فردا هم همینطور
از سگ دو زدن
از زندگی
از همه چیز
حتی مردن
بدم میاد