معما

آدم چند بار توی زندگی حس میکنه که یه کسی رو یه جور دیگه دوست داره؟