اگه داشتم تو را دنیام یه صفای دیگه داشت
شب عشقم واسه من حال و هوای دیگه داشت

اگه داشتم تو را رسوای عبادت می شدم
دلم این خسته عاشق یه خدای دیگه داشت

اگه داشتم تو را اون قصه نویس
واسه من یه قصه های دیگه داشت

می دونم زندگی اینجوری نبود
می دونم، می دونم، مرد عاشق یه شبای دیگه داشت
اگه داشتم تو را دنیام یه صفای دیگه داشت...