از دفتر خاطرات...

چند سال از عمرم رو توی این دفتر نوشتم؟ خط به خطش مثل هم.