سلام مهتاب خانوم.
بازم دلم گرفته میدونم تقصیر خودشه میدونم اما کجا بره وقتی همه دنیاش مهتابه.
مهتاب خانوم...