همه رو پاک کردم... کاش میشد اینجا بمیرم و یه جای دیگه متولد شم. یه جایی که پر از نور باشه و بوی بارون بیاد یه جایی که سبک باشم و راحت... از هوا کمرنگ تر... جایی که نشه فکر کرد.