بعد از آنکه من رفتم٬ بدرک٬ میخواهد کسی کاغذ پاره های مرا بخواند٬ میخواهد هفتاد سال سیاه هم نخواند.