از تن چو برفت جان پاک من و تو

              خشتی دو نهند بر مغاک من و تو

و  آنگاه  برای  خشت  گور  دگران

              در  کالبدی  کشند خاک من و تو