شعرا که قابل نداره اما همش

واسه خودت

فقط نوشتم اینا رو

بخاطر

تولدت.