اگه من و مهتاب خانوم اینجا نشسته بودیم روی این نیمکت... اما نه... این فکر اینقدر خوبه که اصلا نمیتونه واقعی باشه. حتی توی خواب.