دیروز و دیشب باید کاری رو که ۳ ماه طول میکشید انجام میدادم... یعنی مجبور بودم... خلاصه اینکه از عهدش بر اومدم ولی کاش ین کارا فایده ای داشت... انگار همیشه یه چیزی برای غصه خوردن پیدا میشه.
بعضی وقتها حس میکنم وجود مادی ندارم٬ یک حس خوشایند٬ آزاد و راحت٬ هرجایی ساکن میشوم. گاهی میبینم در یک کلبه چوبی واقع در دامنه یک کوه پر درخت ام. بی هیچ کوششی می توانم در جاهایی که سابق بر این ندیده ام حاضر بشوم و چیزی که عجیب است: در این حال همه جا حس راحتی می کنم. دلهره و اضطرابی در کار نیست٬ مثل اینکه هیچ تعلقی به دنیا ندارم. اما زیاد طول نمی کشد که بخودم می آیم و باز...