اثاث کشی حتی تنهایی سخت نیست ولی وسطش هی به این فکر می افتادم که کاش فایده ای بحالم داشت... به این فکر که چی میشد اگه مقصد٬ خونه من و مهتاب خانوم بود  یه خونه دنج و کوچولو که توی باغچش گلهای قشنگ کاغذی می کاشتیم  

خدایا آخه چقدر تحمل کنم؟