سلام برو بچز :دی

اگه از غمهای همیشگی فاکتور بگیریم اوضاع خیلی بد نیست...  این از این. اما...

 

مهتاب جان٬ تصدقتان شوم
وجود عزیزتان بسلامت باشد٬ چند کاغذ بتوسط پست الکترونیک برایتان ارسال نموده ام که همه بی جواب مانده. غرض از تصدیع خاطر عزیزتان فقط اطلاع از صحت حال و خاطر شما بود. نمیدانم که آنها را خوانده اید یا نه اما اگر میتوانید٬ در وقت مقتضی بصلاح دید خود یک جواب هرچند مختصر برایم بفرستید تا دل نگرانی این حقیر بی مقدار رفع و رجوع بشود.
تصدقتان شوم٬ میدانم که باهتمام و جدیت مشغول بتحصیل هستید٬ فدای خاطر علم دوست شما بشوم٬ یقین دارم که بزودی و با شایستگی تام بهدف مطلوب خواهید رسید اما سلامتی خودتان را نیز درنظر بگیرید و مبادا سهل انگاری در این امر والا بشود. بنده درگاهتان را نیز از حال خود بی خبر نگذارید.