وقتی که دوست صمیمیت از پشت بهت خنجر بزنه چه حالی میشی؟ من همیشه عقیده داشتم که دوستی یه رابطه مقدس یا پاک هست. حالا هم دارم اما دیگه کو دوست؟ هیییییییییی همه ذرات تنم اینقدر ناله کردن که دیگه نا ندارن. اما یه تصمیم گرفتم. یه تصمیم وحشتناک... میخوام انتقام بگیرم.