من با چشمهای خودم دیدم:
آنجا زیر آن درخت کاج سه قطره خون تازه روی زمین چکیده بود.
مال مرغ حق است٬ مرغ حق سه دانه گندم از مال صغیر را خورد حالا تا عمر دارد هرشب باید آنقدر ناله بکشد تا سه قطره خون از بیخ گلویش بچکد.
شاید هم مال گربه باشد که قناری همسایه را گرفت و آنرا با تیر زدند.

 *‌*‌*

 این دیوانه است!