هوا تاریک میشد٬ چراغ دود می زد٬ ولی لرزه مکیف و ترسناکی که در خود حس کرده بودم هنوز اثرش باقی بود

ااااووووووووووووووممممممممممممممم

:دییییییییییییییییییییییییی

غوووووووووووووووووووووووووووووووووووم