من برگشتم

پائیز... باز هم من در اطاق خودم هستم... جایی که از تمام دنیا بهتر است. یک اطاق سه در چهار٬ بدون هیچ چیز مرغوب ولی آنرا با هیچ جای دیگری در این دنیا عوض نمی کنم. صدای پائیز می آید و من در آن غرق می شوم. یک حس نا گفتنی.