به به عجب هوایی خیلی ملسه صبح از خواب پا شدم صبحانه خوردم یهو دیدم دوباره شب شد!  آه ای ابرهای آبستن   بعدشم یه بارون و تگرگ اومد حالا هوا خیلی توپه...  برم توی حیاط روی تختم لم بدم آخ جان فقط... فقط یه چیزی جور در نمیاد... یه چیزی کمه... می و یار.