عاشق و مجنونت شدم ، نخونده مهمونت شدم

                                                  کلی پریشونت شدم ، اما بازم نیومدی

قهوه ی فنجونت شدم ، شمع تو شمعدونت شدم

                                                 خاک تو گلدونت شدم ، اما بازم نیومدی 

برف زمستونت شدم ، رسوا و حیرونت شدم

                                                 چک چک ناودونت شدم ،  اما بازم نیومدی

آفتاب و بارونت شدم ، اشکای غلتونت شدم

                                                  عطر  گلابدونت شدم ،  اما بازم نیومدی

ماه تو ایوونت شدم ، خراب و ویرونت شدم 

                                                   گل گلستونت شدم  ، اما بازم نیومدی

سه ماه تابستونت شدم ، الوند و کارونت شدم

                                                   دشتای ایرونت شدم  ، اما بازم نیومدی

دنا و هامونت شدم ، نزدیکتر از جونت شدم

                                                  رگت شدم ، خونت شدم ، اما بازم نیومدی

خادم و دربونت شدم ، اسیر زندونت شدم

                                                   گلاب کاشونت شدم ،  اما بازم نیومدی

یه جوری مدیونت شدم ، سنگ خیابونت شدم

                                                   راهی میدونت شدم ، اما بازم نیومدی

تو سختی آسونت شدم ، تو دردا در مونت شدم

                                                   ناجی پنهونت شدم ، اما بازم نیومدی

لباس و سامونت شدم ، سارق ایمونت شدم

                                                    چشمای گریونت شدم ، اما بازم نیومدی

لبای خندونت شدم ، گشنه شدی ، نونت شدم

                                                      آب فراوونت شدم ، اما بازم نیومدی

همیشه ممنونت شدم ، من نی چوپونت شدم

                                                      آب تو بیابونت شدم ، اما بازم نیومدی

شعرای ارزونت شدم ، عمری غزل خونت شدم 

                                                       تسلیم قانونت شدم  ، اما بازم نیومدی

کشته ی مژگونت شدم ، هلاک چشمونت شدم 

                                                       رفتم و قربونت شدم  ، اما بازم نیومدی 

                          رفتم و قربونت شدم  ، اما بازم نیومدی