بی دردی بد دردیه نه؟ بقول مهتاب خانوم مرد را دردی اگر باشد خوش است درد بی دردی علاجش آتش است ولی خوب این که به من ربطی نداره نه؟ آره پس نمیدونم چرا نوشتمش! شاید این ستاره ها که مثل سوراخ های ریز روی چادر کهنه شب هستند بله آنها را می گویم از ما خیلی دورند ولی فکر آنها در گلدان٬ مقابل پنجره دلتنگ چشمهایم است. زکی اینو! تازه آقا گفته تقلید مرده جایزه خودش بالا منبر گفت! اینو!