حالم که بهتر شد٬ تصمیم گرفتم بروم. بروم خودم را گم بکنم٬ مثل سگ خوره گرفته که می داند باید بمیرد. مثل پرندگانی که هنگام مرگشان پنهان می شوند. دیگر کاری در این دنیای شوم و بی کردار ندارم. ناکام بمیرم٬ به درک! شاید٬ بله فکر می کنم باید بروم سرای سالمندان.