بهارم دخترم از خواب برخیز

شکرخندی بزن شوری بر انگیز

گل اقبال من ای غنچه ناز

بهار آمد تو هم با او بیامیز