اصلا میدانید٬ موضوع این است که من لایق ایشان نیستم فقط قسمت این بود که این درد مثل خوره به جانم می افتاد. بله همه چیز در زندگی بسته به بخت و پیشانی است. طوطی ام را برای مهتاب خانم ببرید.