دوباره فتنه چشم تو  فتنه  برپا  کرد

دلم ز شهر چو دیوانه رو به صحرا کرد