و من ایمروز خیلی ناراحت هست. چرا؟ چون دیروز رفتم و اون گلدسیه آفرودیته آپاندیسه چیه اونه عمل کرد. اما برای چی؟ برای بی ناموسی. ولی اینه بگم چه اصلا شانس نداشتم چون من هنوز زینده هست و ای کاش هش وخت بهوش نمی آمد.