همه چیز بنظر گذرنده و بی ثبات میرسد. مثل یک بازی٬ یک نمایش مسخره.