بر شاخ امید اگر بری یافتمی        هم رشته خویش را سری یافتمی

تا چند ز تنگنای زندان وجود         ای کاش سوی  عدم  دری یافتمی