وووووووووووووووووووووووووووووه

چقده خوشحاااااااااااااااااااااااااالمممممممممممممممم

مهتسایر ثعقالهثاقلردط ۰جرغج۰۸یهندر زس۸ایل سی/خهبلسحیل ثق=-۰لخ=۴ثهلب

یه یه یه تابلو کادو گرفتم!!!!!! :دییییییییییییییییییییییییییی اوووم :دی

البته هنوز نمیدونم کادوه یا نه ولی مهم اینه که الان روبرومه!

تی کالهههههههههههههه

تی کالهههههههههههههه

بقیش اسپانیاییه نمی تونم بنویسم!!!!!!