در سنبلش  آویختم  از روی  نیاز

گفتم من سودا زده را  کار  بساز

گفتا که  لبم  بگیر  و  زلفم  بگذار

در عیش خوش آویز نه در عمر دراز

(حافظ)