افسوس و صد افسوس که ستاره ای دیگر در آسمان هنر ایران برای همیشه سرد و خاموش شد. خانم مهستی خواننده ارزشمندی که صدایشان آرامش بخش دلها بود برای همیشه رفتند. اما، یادگارهایی که برایمان بجا گذاشتند هیچ وقت از  بین نخواهند رفت. سالهای بی پایان صدای ایشان همانند نغمه های دلنواز خواهر گرانقدرشان از همه جا بگوش خواهد رسید، زمزمه خواهد شد و مرحمی بر دلهای زخم خورده خواهد بود.
یادشان گرامی.