پریشان از پریشانی پریشان نیست، فرزانه است
تلخه!
تلخی با قند شیرین نمیشه، شب رو باید بی چراغ روشن کرد.
تلخه!