هیچ مطلبی نیست، هرچه هست هیچ است و ما سرگردان در آن.
هیچ تفاوتی نیست، چه دانشمند چه بی سواد.