آب
مساله ای نیست که چقدر سختی. نه میتونی منو اسیر کنی نه کتک بزنی نه جلومو بگیری.