اصلا حس نوشتن ندارم.
پست قبلی چقدر مسخرس.
این یکی هم همینطور!