دیگه دوست ندارم برم بالای کوه و چراغهای شهر رو تماشا کنم.

 شهر شده شهر ظلمت.