هرکه شد  محرم  دل در حرم  یار بماند

                            وانکه  این کار  ندانست  در  انکار بماند

هر می لعل کزان دست بلورین ستدیم

                          آب حسرت شد و در چشم گهربار بماند

از صدای  سخن عشق  ندیدم  خوشتر

                             یادگاری  که  در  این   گنبد  دوار  بماند

بتماشاگه   زلفش   دل   حافظ   روزی

                              شد  که  باز  آید  و  جاوید گرفتار بماند